ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ಒಂದು]
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[ಎರಡು]
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[ಮೂರು]
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ಐದು]
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ಆರು]
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ಏಳು]
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]