ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
‫1
[ایک]‬
‫1
[ایک]‬
‫1
[ایک]‬
[ಒಂದು]
+


-
‫2
[دو]‬
‫2
[دو]‬
‫2
[دو]‬
[ಎರಡು]
+


-
‫3
[تین]‬
‫3
[تین]‬
‫3
[تین]‬
[ಮೂರು]
+


-
‫4
[چار]‬
‫4
[چار]‬
‫4
[چار]‬
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
‫5
[پانچ]‬
‫5
[پانچ]‬
‫5
[پانچ]‬
[ಐದು]
+


-
‫6
[چھ]‬
‫6
[چھ]‬
‫6
[چھ]‬
[ಆರು]
+


-
‫7
[سات]‬
‫7
[سات]‬
‫7
[سات]‬
[ಏಳು]
+


-
‫8
[آٹھ]‬
‫8
[آٹھ]‬
‫8
[آٹھ]‬
[ಎಂಟು]
+


-
‫9
[نو]‬
‫9
[نو]‬
‫9
[نو]‬
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
‫10
[دس]‬
‫10
[دس]‬
‫10
[دس]‬
[ಹತ್ತು]
+


-
‫1
[ایک]‬
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
‫2
[دو]‬
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
‫3
[تین]‬
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
‫4
[چار]‬
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
‫5
[پانچ]‬
[ಐದು]
[Aidu]


-
‫6
[چھ]‬
[ಆರು]
[Āru]


-
‫7
[سات]‬
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
‫8
[آٹھ]‬
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
‫9
[نو]‬
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
‫10
[دس]‬
[ಹತ್ತು]
[Hattu]