ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
[ಒಂದು]
+


-
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
[ಎರಡು]
+


-
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
[ಮೂರು]
+


-
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
[ಐದು]
+


-
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
[ಆರು]
+


-
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
[ಏಳು]
+


-
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
[ಎಂಟು]
+


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
[ಹತ್ತು]
+


-
1[一]
[一]
[Yī]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2[二]
[二]
[Èr]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3[三]
[三]
[Sān]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4[四]
[四]
[Sì]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6[六]
[六]
[Liù]
[ಆರು]
[Āru]


-
7[七]
[七]
[Qī]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8[八]
[八]
[bā]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10[十]
[十]
[Shí]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]