एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
[एक]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[दोन]
+


-
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
[तीन]
+


-
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
[चार]
+


-
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
[पाच]
+


-
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
[सहा]
+


-
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
[सात]
+


-
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
[आठ]
+


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[नऊ]
+


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[दहा]
+


-
1
[адзін]
[adzіn]
[एक]
[Ēka]


-
2
[два]
[dva]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[тры]
[try]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[чатыры]
[chatyry]
[चार]
[Cāra]


-
5
[пяць]
[pyats’]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[шэсць]
[shests’]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[сем]
[sem]
[सात]
[Sāta]


-
8
[восем]
[vosem]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[दहा]
[Dahā]