एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[jedan]
1
[jedan]
1
[jedan]
[एक]
+


-
2
[dva]
2
[dva]
2
[dva]
[दोन]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[तीन]
+


-
4
[četiri]
4
[četiri]
4
[četiri]
[चार]
+


-
5
[pet]
5
[pet]
5
[pet]
[पाच]
+


-
6
[šest]
6
[šest]
6
[šest]
[सहा]
+


-
7
[sedam]
7
[sedam]
7
[sedam]
[सात]
+


-
8
[osam]
8
[osam]
8
[osam]
[आठ]
+


-
9
[devet]
9
[devet]
9
[devet]
[नऊ]
+


-
10
[deset]
10
[deset]
10
[deset]
[दहा]
+


-
1
[jedan]
[एक]
[Ēka]


-
2
[dva]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[tri]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[četiri]
[चार]
[Cāra]


-
5
[pet]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[šest]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[sedam]
[सात]
[Sāta]


-
8
[osam]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[devet]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[deset]
[दहा]
[Dahā]