एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]

[एक]
[ek]
[एक]
+


-

[दो]
[do]

[दो]
[do]

[दो]
[do]
[दोन]
+


-

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]

[तीन]
[teen]
[तीन]
+


-

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]

[चार]
[chaar]
[चार]
+


-

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]

[पाँच]
[paanch]
[पाच]
+


-

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]

[छः]
[chhah]
[सहा]
+


-

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]

[सात]
[saat]
[सात]
+


-

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]

[आठ]
[aath]
[आठ]
+


-

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]

[नौ]
[nau]
[नऊ]
+


-
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
१०
[दस]
[das]
[दहा]
+


-

[एक]
[ek]
[एक]
[Ēka]


-

[दो]
[do]
[दोन]
[Dōna]


-

[तीन]
[teen]
[तीन]
[Tīna]


-

[चार]
[chaar]
[चार]
[Cāra]


-

[पाँच]
[paanch]
[पाच]
[Pāca]


-

[छः]
[chhah]
[सहा]
[Sahā]


-

[सात]
[saat]
[सात]
[Sāta]


-

[आठ]
[aath]
[आठ]
[āṭha]


-

[नौ]
[nau]
[नऊ]
[Na'ū]


-
१०
[दस]
[das]
[दहा]
[Dahā]