एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
[एक]
+


-
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
[दोन]
+


-
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
[तीन]
+


-
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
[चार]
+


-
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
[पाच]
+


-
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
[सहा]
+


-
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
[सात]
+


-
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
[आठ]
+


-
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
[नऊ]
+


-
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
[दहा]
+


-
1
[一]
[Ichi]
[एक]
[Ēka]


-
2
[二]
[Ni]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[三]
[San]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[四]
[Shi]
[चार]
[Cāra]


-
5
[五]
[Go]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[六]
[Roku]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[七]
[Nana]
[सात]
[Sāta]


-
8
[八]
[hachi]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[九]
[Kyū]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[十]
[Jū]
[दहा]
[Dahā]