एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
[एक]
+


-
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
[दोन]
+


-
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
[तीन]
+


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
[चार]
+


-
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
[पाच]
+


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[सहा]
+


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
[सात]
+


-
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
[आठ]
+


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
[नऊ]
+


-
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
[दहा]
+


-
1
[ერთი]
[erti]
[एक]
[Ēka]


-
2
[ორი]
[ori]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[სამი]
[sami]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
[चार]
[Cāra]


-
5
[ხუთი]
[khuti]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
[सात]
[Sāta]


-
8
[რვა]
[rva]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[ათი]
[ati]
[दहा]
[Dahā]