एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
[एक]
+


-
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
[दोन]
+


-
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
[तीन]
+


-
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
[चार]
+


-
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
[पाच]
+


-
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
[सहा]
+


-
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
[सात]
+


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
[आठ]
+


-
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
[नऊ]
+


-
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
[दहा]
+


-
1
[하나]
[hana]
[एक]
[Ēka]


-
2
[둘]
[dul]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[셋]
[ses]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[넷]
[nes]
[चार]
[Cāra]


-
5
[다섯]
[daseos]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[여섯]
[yeoseos]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[일곱]
[ilgob]
[सात]
[Sāta]


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[아홉]
[ahob]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[열]
[yeol]
[दहा]
[Dahā]