एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[หนึ่ง]
1
[หนึ่ง]
1
[หนึ่ง]
[एक]
+


-
2
[สอง]
2
[สอง]
2
[สอง]
[दोन]
+


-
3
[สาม]
3
[สาม]
3
[สาม]
[तीन]
+


-
4
[สี่]
4
[สี่]
4
[สี่]
[चार]
+


-
5
[ห้า]
5
[ห้า]
5
[ห้า]
[पाच]
+


-
6
[หก]
6
[หก]
6
[หก]
[सहा]
+


-
7
[เจ็ด]
7
[เจ็ด]
7
[เจ็ด]
[सात]
+


-
8
[แปด]
8
[แปด]
8
[แปด]
[आठ]
+


-
9
[เก้า]
9
[เก้า]
9
[เก้า]
[नऊ]
+


-
10
[สิบ]
10
[สิบ]
10
[สิบ]
[दहा]
+


-
1
[หนึ่ง]
[एक]
[Ēka]


-
2
[สอง]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[สาม]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[สี่]
[चार]
[Cāra]


-
5
[ห้า]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[หก]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[เจ็ด]
[सात]
[Sāta]


-
8
[แปด]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[เก้า]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[สิบ]
[दहा]
[Dahā]