एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[एक]
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[दोन]
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[तीन]
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[चार]
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[पाच]
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[सहा]
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[सात]
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[आठ]
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[नऊ]
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[दहा]
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[एक]
[Ēka]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[चार]
[Cāra]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[सात]
[Sāta]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[दहा]
[Dahā]