एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
[एक]
+


-
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
[दोन]
+


-
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
[तीन]
+


-
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
[चार]
+


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
[पाच]
+


-
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
[सहा]
+


-
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
[सात]
+


-
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
[आठ]
+


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[नऊ]
+


-
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
[दहा]
+


-
1[一]
[一]
[Yī]
[एक]
[Ēka]


-
2[二]
[二]
[Èr]
[दोन]
[Dōna]


-
3[三]
[三]
[Sān]
[तीन]
[Tīna]


-
4[四]
[四]
[Sì]
[चार]
[Cāra]


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
[पाच]
[Pāca]


-
6[六]
[六]
[Liù]
[सहा]
[Sahā]


-
7[七]
[七]
[Qī]
[सात]
[Sāta]


-
8[八]
[八]
[bā]
[आठ]
[āṭha]


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10[十]
[十]
[Shí]
[दहा]
[Dahā]