Кликни на рисунок!

-
1
[njё]
1
[njё]
1
[njё]
[один]
+


-
2
[dy]
2
[dy]
2
[dy]
[два]
+


-
3
[tre]
3
[tre]
3
[tre]
[три]
+


-
4
[katёr]
4
[katёr]
4
[katёr]
[четыре]
+


-
5
[pesё]
5
[pesё]
5
[pesё]
[пять]
+


-
6
[gjashtё]
6
[gjashtё]
6
[gjashtё]
[шесть]
+


-
7
[shtatё]
7
[shtatё]
7
[shtatё]
[семь]
+


-
8
[tetё]
8
[tetё]
8
[tetё]
[восемь]
+


-
9
[nёntё]
9
[nёntё]
9
[nёntё]
[девять]
+


-
10
[dhjetё]
10
[dhjetё]
10
[dhjetё]
[десять]
+


-
1
[njё]
[один]
[odin]


-
2
[dy]
[два]
[dva]


-
3
[tre]
[три]
[tri]


-
4
[katёr]
[четыре]
[chetyre]


-
5
[pesё]
[пять]
[pyatʹ]


-
6
[gjashtё]
[шесть]
[shestʹ]


-
7
[shtatё]
[семь]
[semʹ]


-
8
[tetё]
[восемь]
[vosemʹ]


-
9
[nёntё]
[девять]
[devyatʹ]


-
10
[dhjetё]
[десять]
[desyatʹ]