படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்!

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[ஒன்று]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[இரண்டு]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[மூன்று]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[நான்கு]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[ஐந்து]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[ஆறு]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[ஏழு]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[எட்டு]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[ஒன்பது]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[பத்து]
+


-
1
[viens]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]


-
2
[divi]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]


-
3
[trīs]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]


-
4
[četri]
[நான்கு]
[Nāṉku]


-
5
[pieci]
[ஐந்து]
[Aintu]


-
6
[seši]
[ஆறு]
[Āṟu]


-
7
[septiņi]
[ஏழு]
[Ēḻu]


-
8
[astoņi]
[எட்டு]
[Eṭṭu]


-
9
[deviņi]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]


-
10
[desmit]
[பத்து]
[Pattu]