படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்!

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[ஒன்று]
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[இரண்டு]
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[மூன்று]
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[நான்கு]
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[ஐந்து]
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[ஆறு]
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[ஏழு]
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[எட்டு]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[ஒன்பது]
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[பத்து]
+


-
1
[um]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]


-
2
[dois]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]


-
3
[três]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]


-
4
[quatro]
[நான்கு]
[Nāṉku]


-
5
[cinco]
[ஐந்து]
[Aintu]


-
6
[seis]
[ஆறு]
[Āṟu]


-
7
[sete]
[ஏழு]
[Ēḻu]


-
8
[oito]
[எட்டு]
[Eṭṭu]


-
9
[nove]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]


-
10
[dez]
[பத்து]
[Pattu]