படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ஒன்று]
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[இரண்டு]
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[மூன்று]
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[நான்கு]
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ஐந்து]
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ஆறு]
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ஏழு]
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[எட்டு]
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[ஒன்பது]
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[பத்து]
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[நான்கு]
[Nāṉku]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ஐந்து]
[Aintu]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ஆறு]
[Āṟu]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ஏழு]
[Ēḻu]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[எட்டு]
[Eṭṭu]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[பத்து]
[Pattu]