చిత్రం మీద క్లిక్ చెయ్యండి!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[ఒకటి]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[రెండు]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[మూడు]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[నాలుగు]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[ఐదు]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[ఆరు]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[ఏడు]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ఎనిమిది]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[తొమ్మిది]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[పది]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[ఒకటి]
[Okaṭi]


-
2
[δύο]
[dýo]
[రెండు]
[Reṇḍu]


-
3
[τρία]
[tría]
[మూడు]
[Mūḍu]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[నాలుగు]
[Nālugu]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[ఐదు]
[Aidu]


-
6
[έξι]
[éxi]
[ఆరు]
[Āru]


-
7
[επτά]
[eptá]
[ఏడు]
[Ēḍu]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]


-
10
[δέκα]
[déka]
[పది]
[Padi]