చిత్రం మీద క్లిక్ చెయ్యండి!

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[ఒకటి]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[రెండు]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[మూడు]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[నాలుగు]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[ఐదు]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[ఆరు]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[ఏడు]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[ఎనిమిది]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[తొమ్మిది]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[పది]
+


-
1
[viens]
[ఒకటి]
[Okaṭi]


-
2
[divi]
[రెండు]
[Reṇḍu]


-
3
[trīs]
[మూడు]
[Mūḍu]


-
4
[četri]
[నాలుగు]
[Nālugu]


-
5
[pieci]
[ఐదు]
[Aidu]


-
6
[seši]
[ఆరు]
[Āru]


-
7
[septiņi]
[ఏడు]
[Ēḍu]


-
8
[astoņi]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]


-
9
[deviņi]
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]


-
10
[desmit]
[పది]
[Padi]