చిత్రం మీద క్లిక్ చెయ్యండి!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ఒకటి]
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[రెండు]
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[మూడు]
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[నాలుగు]
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ఐదు]
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ఆరు]
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ఏడు]
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[ఎనిమిది]
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[తొమ్మిది]
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[పది]
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ఒకటి]
[Okaṭi]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[రెండు]
[Reṇḍu]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[మూడు]
[Mūḍu]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[నాలుగు]
[Nālugu]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ఐదు]
[Aidu]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[ఆరు]
[Āru]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[ఏడు]
[Ēḍu]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[పది]
[Padi]