คลิกที่ภาพ

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[หนึ่ง]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[สอง]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[สาม]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[สี่]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[ห้า]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[หก]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[เจ็ด]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[แปด]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[เก้า]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[สิบ]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[หนึ่ง]


-
2
[δύο]
[dýo]
[สอง]


-
3
[τρία]
[tría]
[สาม]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[สี่]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[ห้า]


-
6
[έξι]
[éxi]
[หก]


-
7
[επτά]
[eptá]
[เจ็ด]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[แปด]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[เก้า]


-
10
[δέκα]
[déka]
[สิบ]