คลิกที่ภาพ

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[หนึ่ง]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[สอง]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[สาม]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[สี่]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[ห้า]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[หก]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[เจ็ด]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[แปด]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[เก้า]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[สิบ]
+


-
1
[unu]
[หนึ่ง]


-
2
[du]
[สอง]


-
3
[tri]
[สาม]


-
4
[kvar]
[สี่]


-
5
[kvin]
[ห้า]


-
6
[ses]
[หก]


-
7
[sep]
[เจ็ด]


-
8
[ok]
[แปด]


-
9
[naŭ]
[เก้า]


-
10
[dek]
[สิบ]