คลิกที่ภาพ

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[หนึ่ง]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[สอง]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[สาม]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[สี่]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[ห้า]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[หก]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[เจ็ด]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[แปด]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[เก้า]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[สิบ]
+


-
1
[viens]
[หนึ่ง]


-
2
[divi]
[สอง]


-
3
[trīs]
[สาม]


-
4
[četri]
[สี่]


-
5
[pieci]
[ห้า]


-
6
[seši]
[หก]


-
7
[septiņi]
[เจ็ด]


-
8
[astoņi]
[แปด]


-
9
[deviņi]
[เก้า]


-
10
[desmit]
[สิบ]