คลิกที่ภาพ

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[หนึ่ง]
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[สอง]
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[สาม]
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[สี่]
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[ห้า]
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[หก]
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[เจ็ด]
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[แปด]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[เก้า]
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[สิบ]
+


-
1
[um]
[หนึ่ง]


-
2
[dois]
[สอง]


-
3
[três]
[สาม]


-
4
[quatro]
[สี่]


-
5
[cinco]
[ห้า]


-
6
[seis]
[หก]


-
7
[sete]
[เจ็ด]


-
8
[oito]
[แปด]


-
9
[nove]
[เก้า]


-
10
[dez]
[สิบ]