Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[зы]
[zy]
1
[зы]
[zy]
1
[зы]
[zy]
[Một]
+


-
2
[тIу]
[tIu]
2
[тIу]
[tIu]
2
[тIу]
[tIu]
[Hai]
+


-
3
[щы]
[shhy]
3
[щы]
[shhy]
3
[щы]
[shhy]
[Ba]
+


-
4
[плIы]
[plIy]
4
[плIы]
[plIy]
4
[плIы]
[plIy]
[Bốn]
+


-
5
[тфы]
[tfy]
5
[тфы]
[tfy]
5
[тфы]
[tfy]
[Năm]
+


-
6
[хы]
[hy]
6
[хы]
[hy]
6
[хы]
[hy]
[Sáu]
+


-
7
[блы]
[bly]
7
[блы]
[bly]
7
[блы]
[bly]
[Bảy]
+


-
8
[и]
[i]
8
[и]
[i]
8
[и]
[i]
[Tám]
+


-
9
[бгъу]
[bgu]
9
[бгъу]
[bgu]
9
[бгъу]
[bgu]
[Chín]
+


-
10
[пшIы]
[pshIy]
10
[пшIы]
[pshIy]
10
[пшIы]
[pshIy]
[Mười]
+


-
1
[зы]
[zy]
[Một]


-
2
[тIу]
[tIu]
[Hai]


-
3
[щы]
[shhy]
[Ba]


-
4
[плIы]
[plIy]
[Bốn]


-
5
[тфы]
[tfy]
[Năm]


-
6
[хы]
[hy]
[Sáu]


-
7
[блы]
[bly]
[Bảy]


-
8
[и]
[i]
[Tám]


-
9
[бгъу]
[bgu]
[Chín]


-
10
[пшIы]
[pshIy]
[Mười]