Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[een]
1
[een]
1
[een]
[Một]
+


-
2
[twee]
2
[twee]
2
[twee]
[Hai]
+


-
3
[drie]
3
[drie]
3
[drie]
[Ba]
+


-
4
[vier]
4
[vier]
4
[vier]
[Bốn]
+


-
5
[vyf]
5
[vyf]
5
[vyf]
[Năm]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[Sáu]
+


-
7
[sewe]
7
[sewe]
7
[sewe]
[Bảy]
+


-
8
[agt]
8
[agt]
8
[agt]
[Tám]
+


-
9
[nege]
9
[nege]
9
[nege]
[Chín]
+


-
10
[tien]
10
[tien]
10
[tien]
[Mười]
+


-
1
[een]
[Một]


-
2
[twee]
[Hai]


-
3
[drie]
[Ba]


-
4
[vier]
[Bốn]


-
5
[vyf]
[Năm]


-
6
[ses]
[Sáu]


-
7
[sewe]
[Bảy]


-
8
[agt]
[Tám]


-
9
[nege]
[Chín]


-
10
[tien]
[Mười]