Nhấp vào một hình ảnh!

-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[Một]
+


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[Hai]
+


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[Ba]
+


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[Bốn]
+


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[Năm]
+


-
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
‫6
[ستة]‬
[st]
[Sáu]
+


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[Bảy]
+


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[Tám]
+


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[Chín]
+


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[Mười]
+


-
‫1
[واحد]‬
[wahd]
[Một]


-
‫2
[اثنان]‬
[athnan]
[Hai]


-
‫3
[ثلاثة]‬
[thlath]
[Ba]


-
‫4
[أربعة]‬
[arabeata]
[Bốn]


-
‫5
[خمسة]‬
[khmast]
[Năm]


-
‫6
[ستة]‬
[st]
[Sáu]


-
‫7
[سبعة]‬
[sbe]
[Bảy]


-
‫8
[ثمانٍية]‬
[thmaniny]
[Tám]


-
‫9
[تسعة]‬
[tse]
[Chín]


-
‫10
[عشرة]‬
[eshart]
[Mười]