Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
[Một]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[Hai]
+


-
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
[Ba]
+


-
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
[Bốn]
+


-
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
[Năm]
+


-
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
[Sáu]
+


-
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
[Bảy]
+


-
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
[Tám]
+


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[Chín]
+


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[Mười]
+


-
1
[адзін]
[adzіn]
[Một]


-
2
[два]
[dva]
[Hai]


-
3
[тры]
[try]
[Ba]


-
4
[чатыры]
[chatyry]
[Bốn]


-
5
[пяць]
[pyats’]
[Năm]


-
6
[шэсць]
[shests’]
[Sáu]


-
7
[сем]
[sem]
[Bảy]


-
8
[восем]
[vosem]
[Tám]


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[Chín]


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[Mười]