Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[Một]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[Hai]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[Ba]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[Bốn]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[Năm]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[Sáu]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[Bảy]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[Tám]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[Chín]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[Mười]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[Một]


-
2
[δύο]
[dýo]
[Hai]


-
3
[τρία]
[tría]
[Ba]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[Bốn]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[Năm]


-
6
[έξι]
[éxi]
[Sáu]


-
7
[επτά]
[eptá]
[Bảy]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[Tám]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[Chín]


-
10
[δέκα]
[déka]
[Mười]