Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[one]
1
[one]
1
[one]
[Một]
+


-
2
[two]
2
[two]
2
[two]
[Hai]
+


-
3
[three]
3
[three]
3
[three]
[Ba]
+


-
4
[four]
4
[four]
4
[four]
[Bốn]
+


-
5
[five]
5
[five]
5
[five]
[Năm]
+


-
6
[six]
6
[six]
6
[six]
[Sáu]
+


-
7
[seven]
7
[seven]
7
[seven]
[Bảy]
+


-
8
[eight]
8
[eight]
8
[eight]
[Tám]
+


-
9
[nine]
9
[nine]
9
[nine]
[Chín]
+


-
10
[ten]
10
[ten]
10
[ten]
[Mười]
+


-
1
[one]
[Một]


-
2
[two]
[Hai]


-
3
[three]
[Ba]


-
4
[four]
[Bốn]


-
5
[five]
[Năm]


-
6
[six]
[Sáu]


-
7
[seven]
[Bảy]


-
8
[eight]
[Tám]


-
9
[nine]
[Chín]


-
10
[ten]
[Mười]