Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[Một]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[Hai]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[Ba]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[Bốn]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[Năm]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[Sáu]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[Bảy]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[Tám]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[Chín]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[Mười]
+


-
1
[unu]
[Một]


-
2
[du]
[Hai]


-
3
[tri]
[Ba]


-
4
[kvar]
[Bốn]


-
5
[kvin]
[Năm]


-
6
[ses]
[Sáu]


-
7
[sep]
[Bảy]


-
8
[ok]
[Tám]


-
9
[naŭ]
[Chín]


-
10
[dek]
[Mười]