Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[üks]
1
[üks]
1
[üks]
[Một]
+


-
2
[kaks]
2
[kaks]
2
[kaks]
[Hai]
+


-
3
[kolm]
3
[kolm]
3
[kolm]
[Ba]
+


-
4
[neli]
4
[neli]
4
[neli]
[Bốn]
+


-
5
[viis]
5
[viis]
5
[viis]
[Năm]
+


-
6
[kuus]
6
[kuus]
6
[kuus]
[Sáu]
+


-
7
[seitse]
7
[seitse]
7
[seitse]
[Bảy]
+


-
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
[Tám]
+


-
9
[üheksa]
9
[üheksa]
9
[üheksa]
[Chín]
+


-
10
[kümme]
10
[kümme]
10
[kümme]
[Mười]
+


-
1
[üks]
[Một]


-
2
[kaks]
[Hai]


-
3
[kolm]
[Ba]


-
4
[neli]
[Bốn]


-
5
[viis]
[Năm]


-
6
[kuus]
[Sáu]


-
7
[seitse]
[Bảy]


-
8
[kaheksa]
[Tám]


-
9
[üheksa]
[Chín]


-
10
[kümme]
[Mười]