Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[yksi]
1
[yksi]
1
[yksi]
[Một]
+


-
2
[kaksi]
2
[kaksi]
2
[kaksi]
[Hai]
+


-
3
[kolme]
3
[kolme]
3
[kolme]
[Ba]
+


-
4
[neljä]
4
[neljä]
4
[neljä]
[Bốn]
+


-
5
[viisi]
5
[viisi]
5
[viisi]
[Năm]
+


-
6
[kuusi]
6
[kuusi]
6
[kuusi]
[Sáu]
+


-
7
[seitsemän]
7
[seitsemän]
7
[seitsemän]
[Bảy]
+


-
8
[kahdeksan]
8
[kahdeksan]
8
[kahdeksan]
[Tám]
+


-
9
[yhdeksän]
9
[yhdeksän]
9
[yhdeksän]
[Chín]
+


-
10
[kymmenen]
10
[kymmenen]
10
[kymmenen]
[Mười]
+


-
1
[yksi]
[Một]


-
2
[kaksi]
[Hai]


-
3
[kolme]
[Ba]


-
4
[neljä]
[Bốn]


-
5
[viisi]
[Năm]


-
6
[kuusi]
[Sáu]


-
7
[seitsemän]
[Bảy]


-
8
[kahdeksan]
[Tám]


-
9
[yhdeksän]
[Chín]


-
10
[kymmenen]
[Mười]