Nhấp vào một hình ảnh!

-
‫1
[אחת]‬
[axat]
‫1
[אחת]‬
[axat]
‫1
[אחת]‬
[axat]
[Một]
+


-
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[Hai]
+


-
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
[Ba]
+


-
‫4
[ארבע]‬
[arba]
‫4
[ארבע]‬
[arba]
‫4
[ארבע]‬
[arba]
[Bốn]
+


-
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
[Năm]
+


-
‫6
[שש]‬
[shesh]
‫6
[שש]‬
[shesh]
‫6
[שש]‬
[shesh]
[Sáu]
+


-
‫7
[שבע]‬
[sheva]
‫7
[שבע]‬
[sheva]
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[Bảy]
+


-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[Tám]
+


-
‫9
[תשע]‬
[tesha]
‫9
[תשע]‬
[tesha]
‫9
[תשע]‬
[tesha]
[Chín]
+


-
‫10
[עשר]‬
[esser]
‫10
[עשר]‬
[esser]
‫10
[עשר]‬
[esser]
[Mười]
+


-
‫1
[אחת]‬
[axat]
[Một]


-
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[Hai]


-
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
[Ba]


-
‫4
[ארבע]‬
[arba]
[Bốn]


-
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
[Năm]


-
‫6
[שש]‬
[shesh]
[Sáu]


-
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[Bảy]


-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[Tám]


-
‫9
[תשע]‬
[tesha]
[Chín]


-
‫10
[עשר]‬
[esser]
[Mười]