Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[uno]
1
[uno]
1
[uno]
[Một]
+


-
2
[due]
2
[due]
2
[due]
[Hai]
+


-
3
[tre]
3
[tre]
3
[tre]
[Ba]
+


-
4
[quattro]
4
[quattro]
4
[quattro]
[Bốn]
+


-
5
[cinque]
5
[cinque]
5
[cinque]
[Năm]
+


-
6
[sei]
6
[sei]
6
[sei]
[Sáu]
+


-
7
[sette]
7
[sette]
7
[sette]
[Bảy]
+


-
8
[otto]
8
[otto]
8
[otto]
[Tám]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[Chín]
+


-
10
[dieci]
10
[dieci]
10
[dieci]
[Mười]
+


-
1
[uno]
[Một]


-
2
[due]
[Hai]


-
3
[tre]
[Ba]


-
4
[quattro]
[Bốn]


-
5
[cinque]
[Năm]


-
6
[sei]
[Sáu]


-
7
[sette]
[Bảy]


-
8
[otto]
[Tám]


-
9
[nove]
[Chín]


-
10
[dieci]
[Mười]