Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
[Một]
+


-
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
[Hai]
+


-
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
[Ba]
+


-
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
[Bốn]
+


-
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
[Năm]
+


-
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
[Sáu]
+


-
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
[Bảy]
+


-
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
[Tám]
+


-
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
[Chín]
+


-
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
[Mười]
+


-
1
[一]
[Ichi]
[Một]


-
2
[二]
[Ni]
[Hai]


-
3
[三]
[San]
[Ba]


-
4
[四]
[Shi]
[Bốn]


-
5
[五]
[Go]
[Năm]


-
6
[六]
[Roku]
[Sáu]


-
7
[七]
[Nana]
[Bảy]


-
8
[八]
[hachi]
[Tám]


-
9
[九]
[Kyū]
[Chín]


-
10
[十]
[Jū]
[Mười]