Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
[Một]
+


-
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
[Hai]
+


-
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
[Ba]
+


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
[Bốn]
+


-
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
[Năm]
+


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[Sáu]
+


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
[Bảy]
+


-
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
[Tám]
+


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
[Chín]
+


-
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
[Mười]
+


-
1
[ერთი]
[erti]
[Một]


-
2
[ორი]
[ori]
[Hai]


-
3
[სამი]
[sami]
[Ba]


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
[Bốn]


-
5
[ხუთი]
[khuti]
[Năm]


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[Sáu]


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
[Bảy]


-
8
[რვა]
[rva]
[Tám]


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
[Chín]


-
10
[ათი]
[ati]
[Mười]