Nhấp vào một hình ảnh!

-

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]
[Một]
+


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[Hai]
+


-

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]
[Ba]
+


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[Bốn]
+


-

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]
[Năm]
+


-

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]
[Sáu]
+


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[Bảy]
+


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[Tám]
+


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[Chín]
+


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[Mười]
+


-

[ಒಂದು]
[Ondu]
[Một]


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[Hai]


-

[ಮೂರು]
[Mūru]
[Ba]


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[Bốn]


-

[ಐದು]
[Aidu]
[Năm]


-

[ಆರು]
[Āru]
[Sáu]


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[Bảy]


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[Tám]


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[Chín]


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[Mười]