Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[vienas]
1
[vienas]
1
[vienas]
[Một]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[Hai]
+


-
3
[trys]
3
[trys]
3
[trys]
[Ba]
+


-
4
[keturi]
4
[keturi]
4
[keturi]
[Bốn]
+


-
5
[penki]
5
[penki]
5
[penki]
[Năm]
+


-
6
[šeši]
6
[šeši]
6
[šeši]
[Sáu]
+


-
7
[septyni]
7
[septyni]
7
[septyni]
[Bảy]
+


-
8
[aštuoni]
8
[aštuoni]
8
[aštuoni]
[Tám]
+


-
9
[devyni]
9
[devyni]
9
[devyni]
[Chín]
+


-
10
[dešimt]
10
[dešimt]
10
[dešimt]
[Mười]
+


-
1
[vienas]
[Một]


-
2
[du]
[Hai]


-
3
[trys]
[Ba]


-
4
[keturi]
[Bốn]


-
5
[penki]
[Năm]


-
6
[šeši]
[Sáu]


-
7
[septyni]
[Bảy]


-
8
[aštuoni]
[Tám]


-
9
[devyni]
[Chín]


-
10
[dešimt]
[Mười]