Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[Một]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[Hai]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[Ba]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[Bốn]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[Năm]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[Sáu]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[Bảy]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[Tám]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[Chín]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[Mười]
+


-
1
[viens]
[Một]


-
2
[divi]
[Hai]


-
3
[trīs]
[Ba]


-
4
[četri]
[Bốn]


-
5
[pieci]
[Năm]


-
6
[seši]
[Sáu]


-
7
[septiņi]
[Bảy]


-
8
[astoņi]
[Tám]


-
9
[deviņi]
[Chín]


-
10
[desmit]
[Mười]