Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[еден]
[yedyen]
1
[еден]
[yedyen]
1
[еден]
[yedyen]
[Một]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[Hai]
+


-
3
[три]
[tri]
3
[три]
[tri]
3
[три]
[tri]
[Ba]
+


-
4
[четири]
[chyetiri]
4
[четири]
[chyetiri]
4
[четири]
[chyetiri]
[Bốn]
+


-
5
[пет]
[pyet]
5
[пет]
[pyet]
5
[пет]
[pyet]
[Năm]
+


-
6
[шест]
[shyest]
6
[шест]
[shyest]
6
[шест]
[shyest]
[Sáu]
+


-
7
[седум]
[syedoom]
7
[седум]
[syedoom]
7
[седум]
[syedoom]
[Bảy]
+


-
8
[осум]
[osoom]
8
[осум]
[osoom]
8
[осум]
[osoom]
[Tám]
+


-
9
[девет]
[dyevyet]
9
[девет]
[dyevyet]
9
[девет]
[dyevyet]
[Chín]
+


-
10
[десет]
[dyesyet]
10
[десет]
[dyesyet]
10
[десет]
[dyesyet]
[Mười]
+


-
1
[еден]
[yedyen]
[Một]


-
2
[два]
[dva]
[Hai]


-
3
[три]
[tri]
[Ba]


-
4
[четири]
[chyetiri]
[Bốn]


-
5
[пет]
[pyet]
[Năm]


-
6
[шест]
[shyest]
[Sáu]


-
7
[седум]
[syedoom]
[Bảy]


-
8
[осум]
[osoom]
[Tám]


-
9
[девет]
[dyevyet]
[Chín]


-
10
[десет]
[dyesyet]
[Mười]