Nhấp vào một hình ảnh!

-

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]
[Một]
+


-

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]
[Hai]
+


-

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]
[Ba]
+


-

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]
[Bốn]
+


-

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]
[Năm]
+


-

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]
[Sáu]
+


-

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]
[Bảy]
+


-

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]
[Tám]
+


-

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]
[Chín]
+


-
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
[Mười]
+


-

[एक]
[Ēka]
[Một]


-

[दोन]
[Dōna]
[Hai]


-

[तीन]
[Tīna]
[Ba]


-

[चार]
[Cāra]
[Bốn]


-

[पाच]
[Pāca]
[Năm]


-

[सहा]
[Sahā]
[Sáu]


-

[सात]
[Sāta]
[Bảy]


-

[आठ]
[āṭha]
[Tám]


-

[नऊ]
[Na'ū]
[Chín]


-
१०
[दहा]
[Dahā]
[Mười]