Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[én]
1
[én]
1
[én]
[Một]
+


-
2
[to]
2
[to]
2
[to]
[Hai]
+


-
3
[tre]
3
[tre]
3
[tre]
[Ba]
+


-
4
[fire]
4
[fire]
4
[fire]
[Bốn]
+


-
5
[fem]
5
[fem]
5
[fem]
[Năm]
+


-
6
[seks]
6
[seks]
6
[seks]
[Sáu]
+


-
7
[sju]
7
[sju]
7
[sju]
[Bảy]
+


-
8
[åtte]
8
[åtte]
8
[åtte]
[Tám]
+


-
9
[ni]
9
[ni]
9
[ni]
[Chín]
+


-
10
[ti]
10
[ti]
10
[ti]
[Mười]
+


-
1
[én]
[Một]


-
2
[to]
[Hai]


-
3
[tre]
[Ba]


-
4
[fire]
[Bốn]


-
5
[fem]
[Năm]


-
6
[seks]
[Sáu]


-
7
[sju]
[Bảy]


-
8
[åtte]
[Tám]


-
9
[ni]
[Chín]


-
10
[ti]
[Mười]