Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[Một]
+


-
2
[ਦੋ]
[Dō]
2
[ਦੋ]
[Dō]
2
[ਦੋ]
[Dō]
[Hai]
+


-
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
[Ba]
+


-
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
[Bốn]
+


-
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
[Năm]
+


-
6
[ਛੇ]
[Chē]
6
[ਛੇ]
[Chē]
6
[ਛੇ]
[Chē]
[Sáu]
+


-
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
[Bảy]
+


-
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[Tám]
+


-
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
[Chín]
+


-
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
[Mười]
+


-
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[Một]


-
2
[ਦੋ]
[Dō]
[Hai]


-
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
[Ba]


-
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
[Bốn]


-
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
[Năm]


-
6
[ਛੇ]
[Chē]
[Sáu]


-
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
[Bảy]


-
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[Tám]


-
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
[Chín]


-
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
[Mười]