Nhấp vào một hình ảnh!

-
21
[vinte e um]
21
[vinte e um]
21
[vinte e um]
[Hai mươi mốt]
+


-
22
[vinte e dois]
22
[vinte e dois]
22
[vinte e dois]
[Hai mươi hai]
+


-
23
[vinte e três]
23
[vinte e três]
23
[vinte e três]
[Hai mươi ba]
+


-
24
[vinte e quatro]
24
[vinte e quatro]
24
[vinte e quatro]
[Hai mươi tư]
+


-
25
[vinte e cinco]
25
[vinte e cinco]
25
[vinte e cinco]
[Hai mươi lăm]
+


-
26
[vinte e seis]
26
[vinte e seis]
26
[vinte e seis]
[Hai mươi sáu]
+


-
27
[vinte e sete]
27
[vinte e sete]
27
[vinte e sete]
[Hai mươi bảy]
+


-
28
[vinte e oito]
28
[vinte e oito]
28
[vinte e oito]
[Hai mươi tám]
+


-
29
[vinte e nove]
29
[vinte e nove]
29
[vinte e nove]
[Hai mươi chín]
+


-
30
[trinta]
30
[trinta]
30
[trinta]
[Ba mươi]
+


-
21
[vinte e um]
[Hai mươi mốt]


-
22
[vinte e dois]
[Hai mươi hai]


-
23
[vinte e três]
[Hai mươi ba]


-
24
[vinte e quatro]
[Hai mươi tư]


-
25
[vinte e cinco]
[Hai mươi lăm]


-
26
[vinte e seis]
[Hai mươi sáu]


-
27
[vinte e sete]
[Hai mươi bảy]


-
28
[vinte e oito]
[Hai mươi tám]


-
29
[vinte e nove]
[Hai mươi chín]


-
30
[trinta]
[Ba mươi]