Nhấp vào một hình ảnh!

-
51
[cinquenta e um]
51
[cinquenta e um]
51
[cinquenta e um]
[Năm mươi mốt]
+


-
52
[cinquenta e dois]
52
[cinquenta e dois]
52
[cinquenta e dois]
[Năm mươi hai]
+


-
53
[cinquenta e três]
53
[cinquenta e três]
53
[cinquenta e três]
[Năm mươi ba]
+


-
54
[cinquenta e quatro]
54
[cinquenta e quatro]
54
[cinquenta e quatro]
[Năm mươi tư]
+


-
55
[cinquenta e cinco]
55
[cinquenta e cinco]
55
[cinquenta e cinco]
[Năm mươi lăm]
+


-
56
[cinquenta e seis]
56
[cinquenta e seis]
56
[cinquenta e seis]
[Năm mươi sáu]
+


-
57
[cinquenta e sete]
57
[cinquenta e sete]
57
[cinquenta e sete]
[Năm mươi bảy ]
+


-
58
[cinquenta e oito]
58
[cinquenta e oito]
58
[cinquenta e oito]
[Năm mươi tám]
+


-
59
[cinquenta e nove]
59
[cinquenta e nove]
59
[cinquenta e nove]
[Năm mươi chín]
+


-
60
[sessenta]
60
[sessenta]
60
[sessenta]
[Sáu mươi]
+


-
51
[cinquenta e um]
[Năm mươi mốt]


-
52
[cinquenta e dois]
[Năm mươi hai]


-
53
[cinquenta e três]
[Năm mươi ba]


-
54
[cinquenta e quatro]
[Năm mươi tư]


-
55
[cinquenta e cinco]
[Năm mươi lăm]


-
56
[cinquenta e seis]
[Năm mươi sáu]


-
57
[cinquenta e sete]
[Năm mươi bảy ]


-
58
[cinquenta e oito]
[Năm mươi tám]


-
59
[cinquenta e nove]
[Năm mươi chín]


-
60
[sessenta]
[Sáu mươi]