Nhấp vào một hình ảnh!

-
61
[sessenta e um]
61
[sessenta e um]
61
[sessenta e um]
[Sáu mươi mốt]
+


-
62
[sessenta e dois]
62
[sessenta e dois]
62
[sessenta e dois]
[Sáu mươi hai]
+


-
63
[sessenta e três]
63
[sessenta e três]
63
[sessenta e três]
[Sáu mươi ba]
+


-
64
[sessenta e quatro]
64
[sessenta e quatro]
64
[sessenta e quatro]
[Sáu mươi bốn]
+


-
65
[sessenta e cinco]
65
[sessenta e cinco]
65
[sessenta e cinco]
[Sáu mươi lăm]
+


-
66
[sessenta e seis]
66
[sessenta e seis]
66
[sessenta e seis]
[Sáu mươi sáu]
+


-
67
[sessenta e sete]
67
[sessenta e sete]
67
[sessenta e sete]
[Sáu mươi bảy ]
+


-
68
[sessenta e oito]
68
[sessenta e oito]
68
[sessenta e oito]
[Sáu mươi tám]
+


-
69
[sessenta e nove]
69
[sessenta e nove]
69
[sessenta e nove]
[Sáu mươi chín]
+


-
70
[setenta]
70
[setenta]
70
[setenta]
[Bảy mươi]
+


-
61
[sessenta e um]
[Sáu mươi mốt]


-
62
[sessenta e dois]
[Sáu mươi hai]


-
63
[sessenta e três]
[Sáu mươi ba]


-
64
[sessenta e quatro]
[Sáu mươi bốn]


-
65
[sessenta e cinco]
[Sáu mươi lăm]


-
66
[sessenta e seis]
[Sáu mươi sáu]


-
67
[sessenta e sete]
[Sáu mươi bảy ]


-
68
[sessenta e oito]
[Sáu mươi tám]


-
69
[sessenta e nove]
[Sáu mươi chín]


-
70
[setenta]
[Bảy mươi]