Nhấp vào một hình ảnh!

-
71
[setenta e um]
71
[setenta e um]
71
[setenta e um]
[Bảy mươi mốt]
+


-
72
[setenta e dois]
72
[setenta e dois]
72
[setenta e dois]
[Bảy mươi hai]
+


-
73
[setenta e três]
73
[setenta e três]
73
[setenta e três]
[Bảy mươi ba]
+


-
74
[setenta e quatro]
74
[setenta e quatro]
74
[setenta e quatro]
[Bảy mươi tư]
+


-
75
[setenta e cinco]
75
[setenta e cinco]
75
[setenta e cinco]
[Bảy mươi lăm]
+


-
76
[setenta e seis]
76
[setenta e seis]
76
[setenta e seis]
[Bảy mươi sáu]
+


-
77
[setenta e sete]
77
[setenta e sete]
77
[setenta e sete]
[Bảy mươi bảy ]
+


-
78
[setenta e oito]
78
[setenta e oito]
78
[setenta e oito]
[Bảy mươi tám]
+


-
79
[setenta e nove]
79
[setenta e nove]
79
[setenta e nove]
[Bảy mươi chín]
+


-
80
[oitenta]
80
[oitenta]
80
[oitenta]
[Tám mươi]
+


-
71
[setenta e um]
[Bảy mươi mốt]


-
72
[setenta e dois]
[Bảy mươi hai]


-
73
[setenta e três]
[Bảy mươi ba]


-
74
[setenta e quatro]
[Bảy mươi tư]


-
75
[setenta e cinco]
[Bảy mươi lăm]


-
76
[setenta e seis]
[Bảy mươi sáu]


-
77
[setenta e sete]
[Bảy mươi bảy ]


-
78
[setenta e oito]
[Bảy mươi tám]


-
79
[setenta e nove]
[Bảy mươi chín]


-
80
[oitenta]
[Tám mươi]