Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[Một]
+


-
2
[doi]
2
[doi]
2
[doi]
[Hai]
+


-
3
[trei]
3
[trei]
3
[trei]
[Ba]
+


-
4
[patru]
4
[patru]
4
[patru]
[Bốn]
+


-
5
[cinci]
5
[cinci]
5
[cinci]
[Năm]
+


-
6
[şase]
6
[şase]
6
[şase]
[Sáu]
+


-
7
[şapte]
7
[şapte]
7
[şapte]
[Bảy]
+


-
8
[opt]
8
[opt]
8
[opt]
[Tám]
+


-
9
[nouă]
9
[nouă]
9
[nouă]
[Chín]
+


-
10
[zece]
10
[zece]
10
[zece]
[Mười]
+


-
1
[unu]
[Một]


-
2
[doi]
[Hai]


-
3
[trei]
[Ba]


-
4
[patru]
[Bốn]


-
5
[cinci]
[Năm]


-
6
[şase]
[Sáu]


-
7
[şapte]
[Bảy]


-
8
[opt]
[Tám]


-
9
[nouă]
[Chín]


-
10
[zece]
[Mười]