Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[один]
[odin]
1
[один]
[odin]
1
[один]
[odin]
[Một]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[Hai]
+


-
3
[три]
[tri]
3
[три]
[tri]
3
[три]
[tri]
[Ba]
+


-
4
[четыре]
[chetyre]
4
[четыре]
[chetyre]
4
[четыре]
[chetyre]
[Bốn]
+


-
5
[пять]
[pyatʹ]
5
[пять]
[pyatʹ]
5
[пять]
[pyatʹ]
[Năm]
+


-
6
[шесть]
[shestʹ]
6
[шесть]
[shestʹ]
6
[шесть]
[shestʹ]
[Sáu]
+


-
7
[семь]
[semʹ]
7
[семь]
[semʹ]
7
[семь]
[semʹ]
[Bảy]
+


-
8
[восемь]
[vosemʹ]
8
[восемь]
[vosemʹ]
8
[восемь]
[vosemʹ]
[Tám]
+


-
9
[девять]
[devyatʹ]
9
[девять]
[devyatʹ]
9
[девять]
[devyatʹ]
[Chín]
+


-
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
[Mười]
+


-
1
[один]
[odin]
[Một]


-
2
[два]
[dva]
[Hai]


-
3
[три]
[tri]
[Ba]


-
4
[четыре]
[chetyre]
[Bốn]


-
5
[пять]
[pyatʹ]
[Năm]


-
6
[шесть]
[shestʹ]
[Sáu]


-
7
[семь]
[semʹ]
[Bảy]


-
8
[восемь]
[vosemʹ]
[Tám]


-
9
[девять]
[devyatʹ]
[Chín]


-
10
[десять]
[desyatʹ]
[Mười]