Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[Một]
+


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[Hai]
+


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[Ba]
+


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[Bốn]
+


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[Năm]
+


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[Sáu]
+


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[Bảy]
+


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[Tám]
+


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[Chín]
+


-
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
[Mười]
+


-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[Một]


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[Hai]


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[Ba]


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[Bốn]


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[Năm]


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[Sáu]


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[Bảy]


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[Tám]


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[Chín]


-
10
[பத்து]
[Pattu]
[Mười]